Högre seminarium med Lars Degerstedt

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys med social teknik – metoder och verktyg för omvärldsnätverk

Vid seminariet presenteras ett urval av resultat från forskning inom
CIBAS-projektet som rör omvärlsbevakning och omvärldsanalys med stöd av
social teknik. Ett nytt samlingsbegrepp social competitive intelligence
(social CI) har introducerats liksom ett nytt ramverk för socioteknisk
analys och design. Empiri har insamlats via fallstudier och enkät kring
utmaningar och möjligeter för social CI. Baserat på empiri och
social-ci-ramverk har två sociotekniska lösningar för interna respektive
externa omvärldsnätverk skapats i form av arbetsmetodik och
designprototyper.

Leave a Reply