the.GTO.project [Research project on Gender Tweens Online]

Construction and normalisation of gender online among young people in Estonia and Sweden

The aim the project is to study how gender is created, expressed and normalized in online environments among young people (age 10 to 14 years old) in Estonia and Sweden. Furthermore, we will study what meaning this creation of identity has in their everyday life.

We will study the following three themes:
a. How gender is expressed and normalized in online environments?
b. What meanings has the online construction of gender, for the young in their everyday life?
c. How do young people use media technology tools to complement verbal and written expressions in the shaping of the personal self?
These themes are intertwined with the three sub-projects of the research project: A media critical analysis of the self-presentation images of young people online; an interview study with young people, and; how young people use media technologies in an act of shaping of the self. By this, we want to unite empirical research with more practical parts, where the informants also becomes partners in the research process.

Theoretically, the research projects builds upon intersectionalist theories. Coupled with theories emanating from the sociology of childhood studies, this will give us a basis for a comparative analysis of how experiences from the Internet are interwoven with experiences from the physical reality, in the construction of gender among young people in Estonia and Sweden.

Konstruktion och normalisering av genus online bland unga i Estland och Sverige

Projektets övergripande syfte är att studera hur genus skapas, uttrycks och normaliseras i onlinemiljöer bland unga människor (10-14 år) i Estland och Sverige. Syftet är vidare att se vilken betydelse detta identitetsskapande har i deras vardagsliv.

Vi kommer att studera följande tre tematiker
a. Hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga?
b. Vilka betydelser har konstruktioner av genus online bland unga i deras vardag?
c. Hur använder unga medietekniska redskap för att komplettera verbala och skriftliga berättelser vid gestaltning av den egna personen?
vilka är nära knutna till forskningsprojektets tre delprojekt: En mediekritisk analys av ungas självpresentationsbilder online; en intervjustudie med unga, samt; hur unga brukar medietekniska redskap i en gestaltningsprocess. Vi vill med detta upplägg förena en empirisk forskning med mer praktiska medietekniska inslag där de unga blir medforskare.

Teoretiskt bygger projektet på en intersektionalistisk teori, vilken tillsammans med barndomssociologisk teori ger en grund för komparativ analys av hur erfarenheter från Internet sammanflätas med erfarenheter från den fysiska verkligheten i konstruktionen av genus bland unga i Estland och Sverige.

Deltagare i projektet är: docent Patrik Hernwall (projektledare); lektor Kristina Abiala, Södertörns högskola, samt från Tartu universitet lektor Andra Siibak.

the.GTO.blog