Högre seminarium i medieteknik: Maria Håkansson – Dilemmas and opportunities for making change through/with technology

Medieteknikens högre seminarium gästas på onsdag av Maria Håkansson från Chalmers som kommer att presentera under titel:

Dilemmas and opportunities for making change through/with technology

Abstract:

In this talk, I will draw on my work in “sustainable Human Computer Interaction” where I have studied families who are strongly motivated to live sustainably, to reflect on “making change”. I will give examples of how we as researchers/designers have imagined making sustainability-oriented change with technology – including designing systems that persuade people to change their behaviors and lifestyles – and some issues and questions this gives rise to. Then I will turn to talk about the simple living and organic farm families I studied, insights about their practices, and how I personally struggled with implementing in design what the participants implement through lifestyle choices. This made me reflect on how the families themselves try to make sustainability-oriented change, realizing that not only do we as researchers/designers share dilemmas with them when it comes to making change, but that we also can learn lessons from them to deal with some dilemmas. Although my examples will focus primarily on sustainability, I believe the dilemmas and opportunities for making change relate more broadly to what we do as researchers/designers engaged with technology.
Tid:                      Onsdag den 23 mars kl . 13-15
Lokal:                 MD 338

Varmt välkomna!

Högre seminarium i Medieteknik: Malin Wik om hur Wizard of Oz-systemet Ozlab överlevt i 15 år

Medieteknikens högre seminarium gästas denna vecka av Malin Wik från Karlstads unversitet som kommer att prata om “Wizardry, studenter och forskning: hur Wizard of Oz-systemet Ozlab överlevt i 15 år”.

Seminariet handlar om hur Informatik vid Karlstads universitet använt Ozlab-systemet och Wizard of Oz-teknik i sin grundutbildning, från första kursen till kandidatuppsatser. Detta relateras till frågan om WOz-verktygens korta livslängd.

Wizard-of-Oz (WOz) är en teknik inom interaktionsdesign som innebär att hi-fi-prototyper av gränssnitt kan testas i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen utan att det underliggande systemets funktionalitet är implementerad. I och med att användaren tror sig använda ett helt fungerande system kan data från interaktionen användas för att informera design och som träningsdata. WOz har klassiskt använts inom MDI och AI-forskning för utveckla system som använder naturligt språk på olika sätt.

Tid:                     Onsdag den 9 mars kl. 13-15
Lokal:                 MD 338

HÖGRE SEMINARIUM: Embodied Core Mechanics and Embodied Sketching. Strategies for the Design of Embodied Play

Medieteknikens högre seminarium gästas nästa vecka av Elena Márquez Segura som kommer att presentera följande:

Embodied Core Mechanics and Embodied Sketching. Strategies for the Design of Embodied Play

This seminar taps into the challenge of designing for experiences of social and physical play in a co-located interactive setting. In particular, I will talk about an alternative approach to design that considers as design assets not only the technology, but other contextual elements, such as the players or participants themselves, physical artifacts, and the space where the activity unfolds.

To flesh out this approach, I will present two concepts: embodied core mechanics, and embodied sketching.
The former is appropriated from the general concept of core mechanics in game studies, while the later set forth strategies for understanding and designing embodied core mechanics early in the design process.

These will be illustrated with examples from several installations and exploration studies.

Tid: Onsdag den 24 februari kl . 13-15
Lokal: MD 338

elenamarquez

Lyssna på vår intervju med Elena Márquez Segura här

Högre seminarium med Elina Eriksson

Elina Eriksson är lärare i medieteknik/interaktionsdesign samt forskare på Green Leap och CESC (Centre for Sustainable Communication) på KTH.

Hon har ett stort intresse för kopplingen mellan teknik och samhälle. Sen 2013 har Elina djupdykt ner i hållbarhetslitteraturen, forskat inom ett par projekt med hållbarhetstema och undervisat om IKT och hållbarhet. På seminariet kommer Elina diskutera hur man som forskare inom medieteknik/MDI/IKT kan förhålla sig till hållbarhet, vilka perspektiv man kan ha och hur man navigerar mellan att vara engagerad (på gränsen till aktivist) och samtidigt bedriva god forskning.

Högre seminarium med Thea Sogenbits

Introduction  to the World of Revenue Streams and Business Models of Cyber Crime

Last two decades have introduced cyber crime to everybody in Europe. The development from harmless “letters from Nigeria” to complex confidence frauds schemes and identity thefts has been a rapid one. Approximately every third fraud in Europe Today is committed as computer-related fraud. Some authors even claim that cyber criminals were the first ones ever to make money on the Internet. The present study looks at cyber crime from the viewpoint of illegal business, analyzing the optimal value chains that make the crime profitable for those that commit it. 

Högre seminarium med Lars Degerstedt

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys med social teknik – metoder och verktyg för omvärldsnätverk

Vid seminariet presenteras ett urval av resultat från forskning inom
CIBAS-projektet som rör omvärlsbevakning och omvärldsanalys med stöd av
social teknik. Ett nytt samlingsbegrepp social competitive intelligence
(social CI) har introducerats liksom ett nytt ramverk för socioteknisk
analys och design. Empiri har insamlats via fallstudier och enkät kring
utmaningar och möjligeter för social CI. Baserat på empiri och
social-ci-ramverk har två sociotekniska lösningar för interna respektive
externa omvärldsnätverk skapats i form av arbetsmetodik och
designprototyper.

Högre seminarium med Airi Lampinen

Challenges to Participation in “the Sharing Economy”

The so-called sharing economy is an emerging phenomenon that encompasses the use of networked tools to enable a range of social and economic exchanges, such as hospitality exchange, ridesharing, and recycling of goods. Moreover, the sharing economy reconfigures social life in urban settings. It affects not only those who take part but also those who are excluded or do not wish to participate. Based on a series of empirical studies of non-monetary and monetary forms of peer-to-peer exchange, this talk addresses challenges that may hinder participation in network hospitality (via Airbnb and Couchsurfing) and local online exchange (via Sharetribe) — even when the potential benefits are considered desirable or even necessary. The talk highlights issues as diverse as fear of indebtedness, tendency to socialize with those similar to oneself, and the perhaps counterintuitive role that monetary transactions can play by reducing uncertainty for participants.

Speaker Bio

Airi Lampinen is a Postdoctoral Researcher at Mobile Life Centre, Stockholm University in Sweden. Her research focuses on interpersonal boundary regulation in social network services and the so-called sharing economy. Lampinen received her PhD in social psychology from University of Helsinki in early 2014. Additionally, she holds a BSc (Eng.) from Aalto University’s interdisciplinary Information Networks degree programme. Previously, she has worked as a researcher at Helsinki Institute for Information Technology HIIT, as visiting scholar at UC Berkeley, and as a research intern at Microsoft Research New England. For further information and a list of publications, see airilampinen.fi

Högre seminarium med Maria Normark

Sustainable Communities through Digital Design – lägesbeskrivning

Detta tvärvetenskapliga ÖSS-projekt påbörjades i februari och handlar kortfattat om att undersöka hur de värderingar och normer kring hållbarhet som stadsodlare förmedlar, relaterar till digital design. På seminariet kommer jag att berätta om vad vi har gjort hittills och vad vi planerar att göra närmast och jag hoppas att ni kan bidra med tankar och idéer kring de perspektiv vi just nu jobbar med att renodla. Vi driver två spår inom projektet, dels hur man kan förstå och konceptualisera stadsodling/aktivism som domän och dels hur design kan anpassas och formas för att ge stöd åt aktivism och alternativa hållbara gemenskaper som bygger mer på frivillighet och att byta varor och tjänster än traditionell konsumtion.

Stadsodling som domän är intressant eftersom det utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer (kan) delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar, särskilt med tanke på att värderingarna också leder till praktiska konsekvenser i stadsmiljön. Ett antagande är att det finns skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden vi vill undersöka i bla Östeuropaområdet, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillgång på mat samt de praktiker kring mat som anses priviligerade.

Högre seminarium med Martin Jonsson

Designing for body awareness – Somaesthetics as a generative theory for design

In the SOMA project we are investigating how to create new technology that can support an increased understanding of one’s own body and its functioning. We build on the Somaesthetics philosophy that bridges phenomenology and pragmatism, focussing on how we can sharpen the perception of our own bodies using various somatic training practices. The work has also partly been conducted in collaboration with IKEA, where we together have been creating a number of furniture prototypes.

Montathar Faraon Pre-doctoral seminar: Changing democracy

Changing democracy: Designing media technology to facilitate co-creative citizen engagement in democratic processes

EXCEPTIONAL PLACE AND TIME: on 14 at room M20, DSV, Kista

Internet-based information and communication technologies (ICTs) have been increasingly used to facilitate and support democratic participation in contemporary societies. A growing body of research has demonstrated that social networking sites have given individuals the opportunity to participate, interact, network, collaborate, and mobilize in communities even for democratic purposes. While these technologies have shown their usefulness to rally massive crowds behind political issues and allow people to exercise citizenship in forms of participatory democracy, the technical and cultural conditions exist to provide the necessary means to move beyond reactive actions and towards proactive and co-creative citizenship.

The challenge of this thesis is to develop a concept design of co-creative media within the field of media technology that aims to be open source, adaptable by means of modularity, deliberative, collaborative, and flexible for multiple levels of society ranging from daily democratic practices to massive movements. The thesis is guided by the principal research question: what are the media technological, democratic, and decision-making elements for designing and implementing co-creative media? The thesis presents four papers that suggest answers to the principal research question and the intellectual progression departs from a traditional view of democracy, followed by considerations of more participatory and co-creative forms of democracy beyond individual decisions. The proposed concept design of co-creative media was developed through a concept-driven design approach and related research was conducted using theoretical considerations and empirical measurements.

The theoretical contributions of this thesis emerge from the appended papers, which offer new insights into the design of co-creative media, deeper knowledge of how online information influence attitudes and behavior, better understanding of how Internet voting can be used for political participation, and in what way different media can be integrated to create novel services that would facilitate the free flow of information in conditions of censorship.

Keywords: media technology, democracy, decision-making, concept-driven design, co-creative media, attitudes, Internet voting, mobilization, open source, deliberation.