Installationsföreläsning för professorer i medieteknik

Mauri Kaipainen, Professor Media Technology, Södertörn University

Multi-perspective media. Applications of spatial ontologies

Spatial ontologies (ontospaces) constitute a way of structuring content metadata so as to allow a range of intelligent media technologies, including a story that is told to you in the way you love (or hate) to hear it, content that structures itself to match your priorities, and a discussion that automatically teams you up with those that agree (or disagree) with you. The concept also builds bridges between cognitive
regularities, cortical order and Kantian philosophies.

Lars Erik Holmquist, Professor Media Technology, Södertörn University

Grounded Innovation for Future Applications

Innovation is about more than just new ideas; to be successful, an innovation has to be adopted by users and play a meaningful role in their life. Grounded innovation tries to balance the search for new inventions with careful inquiry into human practices. We have used this approach to develop a number of new applications and digital artifacts. For instance, the Context Camera is a novel digital camera that takes pictures where the visual appearance are affected by the surrounding sound and movement. GlowBots are small autonomous robotic pets that encourage long-term explorative interaction. These designs were driven by a combination of technical and conceptual invention, while at the same time they were grounded in inquiry into unusual user groups.

the.GTO.project [Research project on Gender Tweens Online]

Construction and normalisation of gender online among young people in Estonia and Sweden

The aim the project is to study how gender is created, expressed and normalized in online environments among young people (age 10 to 14 years old) in Estonia and Sweden. Furthermore, we will study what meaning this creation of identity has in their everyday life.

We will study the following three themes:
a. How gender is expressed and normalized in online environments?
b. What meanings has the online construction of gender, for the young in their everyday life?
c. How do young people use media technology tools to complement verbal and written expressions in the shaping of the personal self?
These themes are intertwined with the three sub-projects of the research project: A media critical analysis of the self-presentation images of young people online; an interview study with young people, and; how young people use media technologies in an act of shaping of the self. By this, we want to unite empirical research with more practical parts, where the informants also becomes partners in the research process.

Theoretically, the research projects builds upon intersectionalist theories. Coupled with theories emanating from the sociology of childhood studies, this will give us a basis for a comparative analysis of how experiences from the Internet are interwoven with experiences from the physical reality, in the construction of gender among young people in Estonia and Sweden.

Konstruktion och normalisering av genus online bland unga i Estland och Sverige

Projektets övergripande syfte är att studera hur genus skapas, uttrycks och normaliseras i onlinemiljöer bland unga människor (10-14 år) i Estland och Sverige. Syftet är vidare att se vilken betydelse detta identitetsskapande har i deras vardagsliv.

Vi kommer att studera följande tre tematiker
a. Hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga?
b. Vilka betydelser har konstruktioner av genus online bland unga i deras vardag?
c. Hur använder unga medietekniska redskap för att komplettera verbala och skriftliga berättelser vid gestaltning av den egna personen?
vilka är nära knutna till forskningsprojektets tre delprojekt: En mediekritisk analys av ungas självpresentationsbilder online; en intervjustudie med unga, samt; hur unga brukar medietekniska redskap i en gestaltningsprocess. Vi vill med detta upplägg förena en empirisk forskning med mer praktiska medietekniska inslag där de unga blir medforskare.

Teoretiskt bygger projektet på en intersektionalistisk teori, vilken tillsammans med barndomssociologisk teori ger en grund för komparativ analys av hur erfarenheter från Internet sammanflätas med erfarenheter från den fysiska verkligheten i konstruktionen av genus bland unga i Estland och Sverige.

Deltagare i projektet är: docent Patrik Hernwall (projektledare); lektor Kristina Abiala, Södertörns högskola, samt från Tartu universitet lektor Andra Siibak.

the.GTO.blog

Game Developers Conference – högre seminarium

Nästa högre seminarium kommer att hållas den 1/4 (jag skämtar inte) kl 10-12 i Designstudion. Jon och Ulf kommer att berätta lite generellt om erfarenheterna från Game Developers Conference i San Fransisco och fokusera på något del av konferensen ev. sammanlänkat med en presentation av deras forskningsprojekt. Material kommer att skickas ut veckan innan, som alla som kommer förväntas ha bekantat sig med.

Se även GDCs hemsida

Forskningsprojektet Digitala kreatörers värderingspraktik

Digitala kreatörers värderingspraktik
Projektledare: Mattias Arvola.
Deltagare: Jon Manker, Ulf Hagen, Gary Svensson (LiU)

Forskningsfråga: Hur förhandlar kreatörer av digital media (särskilt digital konst, film och interaktiva medier) delvis delade och motsägande sätt att värdera sitt eget och andras material?

Bakgrund: Produktions- och distributionsmedlen för digitala medier blir idag var mans egendom. Detta gäller såväl bild, film, spel och interaktiva medier (t.ex. flashproduktioner och webbplatser). Även ickeprofessionella kreatörer kan nå en publik med sitt material. Skapandets villkor ändras genom att såväl professionellt skapat som lekmannaskapat material delas, bearbetas och omredigeras av flera kreatörer i interaktion och samarbete med varandra. Här finns en möjlighet till mångfald i tolkning och skapande av media där det inte är ett självklart tolkningsföreträde för de med professionell auktoritet. Det kan emellertid även leda till att yrkesverksamma kreatörer strävar efter att befästa och rättfärdiga sin auktoritet och sitt skolade yrkesmässiga kunnande. Vid närmare analys av hur olika yrkesverksamma ser på skapat material är det troligt att kreatörer från olika skolor och traditioner utgår från olika ideal i sin värdering. Detta leder till en mängd olika värderingspraktiker bland både professionella och lekmän. Östersjöregionens spridning i Internetanvändning, design- och konstskolning, traditioner och villkor, trots den geografiska och kulturella närheten, gör regionen särskilt intressant att studera.

Syfte: Utifrån sociokulturella teorier kring professionellt seende ämnar projektet tydliggöra skillnader och likheter i värderingspraktik bland kreatörer av digitala medier i östersjöregionen. Därför planerar vi att täcka in både lekmän och professionella med bakgrunder i olika skolor och traditioner i regionen.